Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Protodikeio Patron - Řecko) – XT v. Elliniko Dimosio

(Věc C-689/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Vnitrostátní zdanění – Zákaz diskriminačního zdanění – Daň z luxusního zboží – Motorová vozidla – Osvobození od daně v závislosti na datu prvního uvedení do provozu v členském státě zdanění – Nezohlednění data prvního uvedení do provozu v jiném členském státě“

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Protodikeio Patron

Účastníci původního řízení

Žalobce: XT

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Výrok

Článek 110 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, podle které jsou vlastníci nebo držitelé osobních automobilů s velkým objemem válců, jejichž stáří, počítané od data, kdy byly poprvé uvedeny do provozu v tomto členském státě, přesahuje deset let, osvobozeni od daně z luxusního zboží, aniž je zohledněno jejich případné předchozí uvedení do provozu v jiném členském státě.

____________

1 Úř. věst. C 25, 21.1.2019.