Language of document :

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 7. marts 2019 – XT mod Elliniko Dimosio (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Diikitiko Protodikio Patron – Grækenland)

(Sag C-689/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – interne afgifter – forbud mod diskriminerende afgifter – afgift på luksusvarer – motorkøretøjer – afgiftsfritagelse i forhold til tidspunktet for den første ibrugtagning i den medlemsstat, der opkræver afgiften – ingen hensyntagen til den første ibrugtagning i en anden medlemsstat)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Diikitiko Protodikio Patron

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XT

Sagsøgt: Elliniko Dimosio

Konklusion

Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter ejeren eller indehaveren af en personbil med stor cylindervolumen til privat brug, som er mere end 10 år gammel beregnet fra det tidspunkt, hvor den første gang blev taget i brug i denne medlemsstat, er fritaget for afgift på luksusvarer, såfremt der ikke tages hensyn til en eventuelt tidligere ibrugtagning i en anden medlemsstat.

____________

1 EUT C 25 af 21.1.2019.