Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Patron - Grecja) – XT / Elliniko Dimosio

(Sprawa C-689/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki wewnętrzne – Zakaz dyskryminującego opodatkowania – Podatek od towarów luksusowych – Pojazdy samochodowe – Zwolnienie z podatku w zależności od daty pierwszego dopuszczenia do ruchu w państwie członkowskim opodatkowania – Brak uwzględnienia daty pierwszego dopuszczenia do ruchu w innym państwie członkowskim

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Dioikitiko Protodikeio Patron

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XT

Strona pozwana: Elliniko Dimosio

Sentencja

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, jak to będące przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którym właściciel lub posiadacz pojazdu do użytku prywatnego o dużej pojemności silnika, starszego niż dziesięcioletni, licząc od roku, w którym został on po raz pierwszy dopuszczany do ruchu w tym państwie członkowskim jest zwolniony z podatku od towarów luksusowych, bez uwzględnienia ewentualnego wcześniejszego dopuszczania do ruchu w innym państwie członkowskim.

____________

1 Dz.U. C 25 z 21.1.2019.