Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 7. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Patron – Grécko) – XT/Elliniko Dimosio

(vec C-689/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Vnútroštátne zdanenie – Zákaz diskriminačného zdanenia – Daň z luxusného tovaru – Motorové vozidlá – Oslobodenie od dane v závislosti od dátumu prvého uvedenia vozidla do prevádzky v členskom štáte zdanenia – Nezohľadnenie dátumu prvého uvedenia vozidla do prevádzky v inom členskom štáte)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Protodikeio Patron

Účastníci konania

Žalobca: XT

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Výrok

Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je dotknutá právna úprava vo veci samej, podľa ktorej sú od dane z luxusného tovaru oslobodení všetci vlastníci alebo držitelia osobných motorových vozidiel s veľkým objemom motora, ktoré sú staršie ako 10 rokov, pričom toto obdobie sa počíta od prvého uvedenia vozidiel do prevádzky v tomto členskom štáte bez toho, aby sa muselo zohľadňovať jeho prípadné predchádzajúce uvedenie do prevádzky v inom členskom štáte.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 21.1.2019.