Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 7 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Patron - Grekland) – XT mot Elliniko Dimosio

(Mål C-689/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Interna skatter och avgifter – Förbud mot diskriminerande skatter och avgifter – Skatt på lyxvaror – Motorfordon – Undantag från skatteplikt i förhållande till den tidpunkt då fordonet först togs i bruk i den beskattande medlemsstaten – Underlåtelse att beakta den tidpunkt då fordonet först togs i bruk i en annan medlemsstat)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Protodikeio Patron

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: XT

Motpart: Elliniko Dimosio

Avgörande

Artikel 110 FEUF ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken undantag från skatt på lyxvaror ska medges ägare eller innehavare av ett motorfordon för privat bruk som är äldre än tio år räknat från det år då fordonet först togs i bruk i den aktuella medlemsstaten, och inte från det år det eventuellt tidigare togs i bruk i en annan medlemsstat.

____________

(1 ) EUT C 25, 21.1.2019