Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Австрия), постъпило на 8 февруари 2019 г. — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Дело C-96/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Страни в главното производство

Жалбоподател: VO

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Преюдициални въпроси

Трябва ли Регламент (ЕС) № 165/20141 , и по-специално член 34, параграф 3, последно изречение и член 36, параграф 2 от него да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба, която в случаите, когато в картата на водача (член 2, параграф 2, буква е) от посочения регламент) липсват отделни работни дни, за които не са на разположение и тахографски листове, изисква водачите на моторни превозни средства, оборудвани с дигитален тахограф по смисъла на член 2, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 165/2014, да носят със себе си и при проверки да представят съответни издадени от работодателя удостоверения за тези дни, които трябва да отговарят на минималните изисквания към формуляра, изготвен от Комисията съгласно член 11, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО2 ?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Невалиден ли е, изцяло или отчасти, формулярът, установен от Комисията с Решение 2009/959/ЕС3 ?

____________

1     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 2014 г., стр. 1).

2     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, 2006 г., стр. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 15, стр. 187).

3     Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2009) 9895) (ОВ L 330, 2009 г., стр. 80).