Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) 8. veebruaril 2019 – VO versus Bezirkshauptmannschaft Tulln

(kohtuasi C-96/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VO

Vastustaja: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määrust (EL) nr 165/20141 , eelkõige selle artikli 34 lõike 3 viimast lauset ja artikli 36 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis nõuavad, et juhtidel, kes juhivad mootorsõidukeid, mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga määruse (EL) nr 165/2014 artikli 2 lõike 2 punkti h tähenduses, peavad juhul, kui nende juhikaardil (sama määruse artikli 2 lõike 2 punkt f) puuduvad üksikud tööpäevad, mille kohta ei ole sõidukis kaasas ka salvestuslehti, olema nende päevade kohta sõidukis kaasas tööandja vastavad tõendid, mis vastavad komisjoni poolt direktiivi 2006/22/EÜ2 artikli 11 lõike 3 kohaselt koostatud vormi miinimumnõuetele, ja nad peavad need kontrolli käigus esitama?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt:

Kas komisjoni otsusega 2009/959/EL3 kehtestatud vorm on tervikuna või osaliselt kehtetu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT 2014, L 60, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT 2006, L 102, lk 35).

3 Komisjoni 14. detsembri 2009. aasta otsus, millega muudetakse otsust 2007/230/EÜ vormi kohta, mida kasutatakse autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide puhul (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9895 all), (ELT 2009, L 330, lk 80).