Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Itävalta) on esittänyt 8.2.2019 – VO v. Bezirkshauptmannschaft Tulln

(asia C-96/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VO

Vastapuolena oleva viranomainen: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetusta (EU) N:o 165/2014,1 erityisesti sen 34 artiklan 3 kohdan viimeistä virkettä ja 36 artiklan 2 kohtaa, tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa edellytetään, että ajoneuvojen, joissa on asetuksen (EU) N:o 165/2014 2 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettu digitaalinen ajopiirturi, kuljettajien on siinä tapauksessa, että kuljettajakortista (2 artiklan 2 kohdan f alakohta) puuttuu yksittäisiä työpäiviä, joiden osalta ajoneuvossa ei myöskään säilytetä piirturilevyjä, pidettävä mukanaan näiden päivien osalta työnantajan vastaavia todistuksia, joiden on vastattava komission direktiivin 2006/22/EY2 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti laatiman lomakkeen vähimmäisvaatimuksia, ja esitettävä ne tarkastusten yhteydessä?

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko komission päätöksessä 2009/959/EU3 laatima lomake kokonaan tai osittain pätemätön?

____________

1 Tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 4.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 (EUVL 2014, L 60, s. 1).

2 Tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY (EUVL 2006, L 102, s. 35).

3 Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöön liittyvästä lomakkeesta tehdyn päätöksen 2007/230/EY muuttamisesta 14.12.2009 tehty komission päätös 2009/959/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9895) (EUVL 2009, L 330, s. 80).