Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) – VO protiv Bezirkshauptmannschaft Tulln

(predmet C-96/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VO

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Prethodna pitanja

1.    Treba li Uredbu (EU) br. 165/20141 , osobito njezin članak 34. stavak 3. posljednju rečenicu i članak 36. stavak 2., tumačiti u smislu da im se protivi nacionalni propis na temelju kojeg vozači vozila opremljenih digitalnim tahografom u smislu članka 2. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 165/2014, u slučaju nezabilježenih pojedinih radnih dana na kartici vozača (članak 2. stavak 2. točka (f) te uredbe) za koje nemaju ni tahografske listiće, za potonje dane moraju imati odgovarajuće potvrde poslodavca koje moraju ispunjavati minimalne zahtjeve za obrazac koji je ustanovila Europska komisija u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2006/22/EZ2 , a koje moraju predočiti u slučaju kontrole?

2.    U slučaju da je odgovor na prvo pitanje niječan:

Je li obrazac koji je Komisija ustanovila u svojoj Odluci 2009/959/EU3 djelomično ili potpuno ništavan?

____________

1     Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL 2014., L 60, str. 1.)

2     Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL 2006., L 102, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 84.)

3     Odluka Komisije od 14. prosinca 2009. o izmjeni Odluke 2007/230/EZ o obrascu o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na djelatnosti cestovnog prometa (priopćena pod brojem C(2009) 9895), (SL 2009., L 330, str. 80.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 20., str. 165.)