Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Ausztria) által 2019. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VO kontra Bezirkshauptmannschaft Tulln

(C-96/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Az alapeljárás felei

Felperes: VO

Alperes: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 165/2014/EU rendeletet1 , különösen annak 34. cikke (3) bekezdésének utolsó mondatát és 36. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely megköveteli, hogy a 165/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti digitális menetíró készülékkel felszerelt gépjárművek vezetői egyes olyan munkanapoknak a járművezetői kártyáról (a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja) való hiányzása esetén, amelyekre vonatkozóan adatrögzítő lapokat sem tartanak a járműben, e napokra vonatkozóan – a Bizottság által a 2006/22/EK irányelv2 11. cikkének (3) bekezdése szerint készített formanyomtatvány minimális követelményeinek eleget tevő – megfelelő munkáltatói igazolásokat tartsanak a járműben, és ellenőrzések esetén átadják ezeket?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Érvénytelen-e – teljes egészében vagy részben – a Bizottság által a 2009/959/EU határozatával3 megállapított nyomtatvány?

____________

1     A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 60., 1. o.).

2     A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 102., 35. o.).

3     A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló módosításáról szóló 2009. december 14-i 2007/230/EK bizottsági határozat (HL 2009. L 330, 80. o.)