Language of document :

2019 m. vasario 8 d. Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Byla C-96/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: VO

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentą (ES) Nr. 165/20141 , visų pirma jo 34 straipsnio 3 dalies paskutinį sakinį ir 36 straipsnio 2 dalį, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad motorinių transporto priemonių, kuriose įrengti Reglamento (ES) Nr. 165/2014 2 straipsnio 2 dalies h punkte apibrėžti skaitmeniniai tachografai, vairuotojai tuo atveju, jei vairuotojo kortelėje (reglamento 2 straipsnio 2 dalies f punktas) trūksta atskirų darbo dienų, kurių registracijos lapų jie irgi neturi su savimi, privalo vežiotis ir patikrinimų metu pateikti atitinkamus darbdavio patvirtinimus, kurie turi atitikti minimalius reikalavimus, keliamus Komisijos blankui, parengtam vadovaujantis Direktyvos 2006/22/EB2 11 straipsnio 3 dalimi?

2.    Jei atsakymas į 1 klausimą būtų neigiamas:

    Ar Komisijos sprendimu 2009/959/ES3 nustatytas blankas yra visiškai ar iš dalies negaliojantis?

____________

1 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014, p. 1).

2 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006, p. 35).

3 2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas 2009/959/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/230/EB dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9895) (OL L 330, 2009, p. 80).