Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) – VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Lieta C-96/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Pamatlietas puses

Prasītājs: VO

Atbildētāja: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regula (ES) Nr. 165/2014 1 un it īpaši tās 34. panta 3. punkta pēdējais teikums un 36. panta 2. punkts ir interpretējami tādējādi, ka tie aizliedz valsts tiesību aktus, kas nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļos ir uzstādīts digitālais tahogrāfs Regulas (ES) Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta izpratnē, gadījumos, kad vadītāja kartē (2. panta 2. punkta f) apakšpunkts) nav datu par atsevišķām darba dienām, par kurām netiek arī līdzi vestas reģistrācijas diagrammas, par šīm dienām ir jābūt līdzi attiecīgiem darba devēja apstiprinājumiem, kuriem jāatbilst saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 2 11. panta 3. punktu Komisijas izstrādātajā veidlapā ietvertajām minimālajām prasībām, un kuri būtu jāiesniedz pārbaužu laikā?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde:

Vai ar Komisijas Lēmumu 2009/959/ES 3 noteiktā veidlapa ir atzīstama par pilnībā vai daļēji spēkā neesošu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV 2014, L 60, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV 2006, L 102, 35. lpp.)

3 Komisijas Lēmums 2007/230/EK (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Eiropas Komisijas Lēmumu 2007/230/EK par veidlapu saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem, kas attiecas uz darbībām autotransporta jomā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9895) (OV 2009, L 330, 80. lpp.).