Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) la 8 februarie 2019 – VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Cauza C-96/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Părțile din procedura principală

Recurent: VO

Autoritate intimată: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Întrebările preliminare

Regulamentul (UE) nr. 165/20141 , în special articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf, precum și articolul 36 alineatul (2) din acest regulament, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care impune conducătorilor de autovehicule echipate cu un tahograf digital în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în cazul în care de pe cardul de conducător auto [articolul 2 alineatul (2) litera (f) din regulamentul amintit] lipsesc anumite zile lucrătoare, pentru care nu există nici foi de înregistrare, să dețină și să prezinte pentru zilele respective, în cazul unor controale, adeverințe corespunzătoare din partea angajatorului, care să îndeplinească cerințele minime prevăzute de formularul elaborat de Comisie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2006/22/CE2 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Formularul stabilit de Comisie prin Decizia 2009/959/UE3 este în tot sau în parte nevalabil?

____________

1     Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO 2014, L 60, p. 1).

2     Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO 2006, L 102, p. 35, Ediție specială, 07/vol. 15, p. 187).

3     Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [notificată cu numărul C(2009) 9895] (JO 2009, L 330, p. 80).