Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakúsko) 8. februára 2019 – VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

(vec C-96/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: VO

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Prejudiciálne otázky

Má sa nariadenie (EÚ) č. 165/20141 , najmä jeho článok 34 ods. 3 posledná veta, ako aj jeho článok 36 ods. 2, vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej úprave, ktorá vyžaduje, aby vodiči vozidiel, ktoré sú vybavené digitálnym tachografom v zmysle článku 2 ods. 2 písm. h) smernice (EÚ) č. 165/2014, v prípade chýbajúcich jednotlivých pracovných dní na karte vodiča (článok 2 ods. 2 písm. f) nariadenia), pre ktorú sa nevedú záznamové listy, pre tieto dni mali so sebou a odovzdali primerané potvrdenia zamestnávateľa, ktoré musia zodpovedať minimálnym požiadavkám formulára vyhotovenom Komisiou podľa článku 11 ods. 3 smernice 2006/22/ES2 ?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

Je formulár určený Komisiou jej rozhodnutím 2009/959/EÚ3 úplne alebo čiastočne neplatný?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 1).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 35).

3 Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy [oznámené pod číslom K(2009) 9895] (Ú. v. EÚ L 330, 2009, s. 80).