Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Österrike) den 8 februari 2019 – VO mot Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Mål C-96/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parter i det nationella målet

Klagande: VO

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Tolkningsfrågor

Ska förordning (EU) nr 165/20141 , i synnerhet artikel 34.3 sista meningen och artikel 36.2 däri, tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken förare av motorfordon som är utrustade med en digital färdskrivare, i den mening som avses i artikel 2.2 h i förordning (EU) nr 165/2014 – för det fall att det saknas enskilda arbetsdagar på förarkortet (artikel 2.2 f i nämnda förordning) och diagramblad inte medförts för dessa dagar –, är skyldiga att medföra intyg för dessa dagar från arbetsgivaren, vilka uppfyller minimikraven i den blankett som fastställts av kommissionen enligt artikel 11.3 i direktiv 2006/22/EG2 , och vid en kontroll överlämna dessa?

För det fall att fråga 1 besvaras nekande:

Är det formulär som kommissionen har fastställt enligt beslut 2009/959/EU3 helt eller delvis ogiltigt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT, L 60 2014, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 2006, s. 35).

3 Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2007/230/EG om en blankett avseende sociallagstiftning på vägtransportområdet [delgivet med nr K(2009) 9895] (EUT L 330, 2009, s. 80).