Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 2. dubna 2019 – Fleig v. ESVČ

(Věc T-492/17)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Smlouva na dobu neurčitou – Článek 47 písm. c) bod i) PŘOZ – Výpověď – Důvody pro výpověď – Ztráta důvěry – Zájem služby – Zjevně nesprávné posouzení – Povinnost jednat s náležitou péčí – Zásada řádné správy – Články 30 a 41 Listiny základních práv Evropské unie – Procesní námitka – Zveřejnění dokumentů, založených do spisu řízení před Tribunálem, na internetu – Článek 17 služebního řádu“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Stephan Fleig (Berlín, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupce: S. Marquardt, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 270 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 19. září 2016, kterým ředitel oddělení lidských zdrojů ESVČ jednající jako orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv vypověděl pracovní smlouvu žalobce s účinností od 19. června 2017, a dále na náhradu škody, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku tohoto rozhodnutí.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Stephanu Fleigovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 318, 25.9.2017.