Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 2. aprīļa spriedums – Fleig/EĀDD

(Lieta T-492/17) 1

(Civildienests – Līgumdarbinieki – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunkts – Izbeigšana ar uzteikumu – Izbeigšanas iemesli – Uzticības saiknes zudums – Dienesta intereses – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Rūpības pienākums – Labas pārvaldības princips – Pamattiesību hartas 30. un 41. pants – Procesa jautājums – Dokumentu, kas pievienoti lietas materiāliem tiesvedībā Vispārējā tiesā, publicēšana internetā – Civildienesta noteikumu 17. pants)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stephan Fleig (Berlīne, Vācija) (pārstāvis: H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) (pārstāvis: S. Marquardt)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 270. pantu un ar ko tiek lūgts, pirmkārt, atcelt 2016. gada 19. septembra lēmumu, ar kuru EĀDD Cilvēkresursu direktorāta direktors, rīkojoties institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, statusā, izbeidza prasītāja darba līgumu no 2017. gada 19. jūnija, un, otrkārt, atlīdzināt kaitējumu, kurš prasītājam, iespējams, ir nodarīts ar šo lēmumu.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Stephan Fleig atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 318, 25.9.2017.