Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2019 r. – Fleig / ESDZ

(sprawa T-492/17)1

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Umowa na czas nieokreślony – Artykuł 47 lit. c) ppkt (i) WZIP – Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – Podstawy wypowiedzenia – Utrata zaufania – Interes służby – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek staranności – Zasada dobrej administracji – Artykuły 30 i 41 karty praw podstawowych – Kwestia incydentalna – Publikacja w Internecie dokumentów dołączonych do akt postępowania przed Sądem – Artykuł 17 regulaminu pracowniczego

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephan Fleig (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: H. Tettenborn, avocat)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciel: S. Marquardt, pełnomocnik)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 19 września 2016 r., na mocy której dyrektor dyrekcji ds. zasobów ludzkich ESDZ, działający w charakterze organu upoważnionego do zawierania umów o pracę, rozwiązał umowę o pracę skarżącego ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r., a po drugie, do uzyskania naprawienia szkody, jaką miał ponieść skarżący w następstwie tej decyzji.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.    

Stephan Fleig zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 318 z 25.9.2017.