Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 2. apríla 2019 – Fleig/ESVČ

(vec T-492/17)1

(„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zmluva na dobu neurčitú – Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ – Výpoveď s výpovednou lehotou – Dôvody výpovede – Narušenie vzťahu dôvery – Záujem služby – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť starostlivosti – Zásada riadnej správy vecí verejných – Články 30 a 41 Charty základných práv – Prekážka konania – Uverejnenie dokumentov, založených do spisu konania pred Všeobecným súdom, na internete – Článok 17 služobného poriadku“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Stephan Fleig (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh podľa článku 270 ZFEÚ na jednej strane na zrušenie rozhodnutia z 19. septembra 2016, ktorým riaditeľ riaditeľstva ľudských zdrojov ESVČ konajúci ako orgán oprávnený na uzatváranie pracovných zmlúv vypovedal pracovnú zmluvu s účinnosťou od 19. júna 2017, a na druhej strane návrh na získanie náhrady ujmy, ktorú toto rozhodnutie údajne spôsobilo žalobcovi

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Stephan Fleig je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 318, 25.9.2017.