Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 26. marta spriedums – Grieķija/Komisija

(Lieta T-480/17) 1

(ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Grieķijas izdevumi – Vienreizējas un vienotas likmes finanšu korekcijas – Savstarpēja atbilstība – Reglamentējošo prasību vadības jomā pārbaude – Risku analīze – Finansiāla kaitējuma novērtējums – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji: G. Kanellopoulos un A. Vasilopoulou)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Triantafyllou un A. Sauka)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1144 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2017, L 165, 37. lpp.), ciktāl ar to atbilstības pārbaudes ΧC/2014/002/GR rezultātā Grieķijas Republikai tiek piemērotas gan vienreizējas, gan vienotas likmes korekcijas kopsummā 1 182 054,72 EUR apmērā tāpēc, ka ir konstatētas nepilnības savstarpējās atbilstības nodrošināšanā (ELGF un ELFLA).

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 357, 23.10.2017.