Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 26. marca 2019 – Grécko/Komisia

(vec T-480/17)1

(„EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Gréckom – Jednorazové a paušálne finančné opravy – Krížové plnenie – Kontrola povinných požiadaviek na hospodárenie – Analýza rizík – Posúdenie finančnej ujmy – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita“)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos a A. Vasilopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a A. Sauka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba založená na článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1144 z 26. júna 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 165, 2017, s. 37), v rozsahu, v akom toto rozhodnutie v dôsledku vyšetrovania s označením XC/2014/002/GR ukladá Helénskej republike jednorazové a paušálne finančné opravy v celkovej sume 1 182 054,17 eura z dôvodu nedostatkov pri uplatňovaní krížového plnenia (EPZF a EPFRV)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 357, 23.10.2017.