Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Дело C-110/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Ответници: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Преюдициален въпрос

Изключва ли правото на Европейския съюз (и по-специално принципите на оправданите правни очаквания, правна сигурност, свободно движение, свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги) национална правна уредба (като тази по член 83, параграф 9, член 95, параграф 10 и член 97, параграф 5 от италианския Codice dei contratti pubblici (Кодекс за обществените поръчки), въз основа на която неотразяването от кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка на разходите за труд и за осигуряване на безопасност на работниците при всички положения налага изключването му от участие в посочената процедура без същият да може да има достъп на по-късен етап до благоприятните условия на т. нар. „правомощие за изпращане на указания до страните“, макар наличието на това декларативно задължение да произтича от достатъчно ясни и известни разпоредби и независимо от обстоятелството, че в обявлението за обществената поръчка не се упоменава изрично посоченото законово задължение за отделно отразяване?

____________