Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 20 март 2019 г. — A/Veselības ministrija

(Дело C-243/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател: A

Ответник: Veselības ministrija

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/20041 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност — във връзка с член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз — да се тълкува в смисъл, че държава членка може да откаже да издаде разрешението по член 20, параграф 1 от същия регламент, ако в държавата по пребиваване на лицето е налично болнично лечение, чиято медицинска ефикасност не се поставя под съмнение, но използваният метод на лечение не е съвместим с религиозните убеждения на лицето?

Трябва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 8, параграф 5 от Директива 2011/24/ЕС2 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване — във връзка с член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз — да се тълкуват в смисъл, че държава членка може да откаже да издаде разрешението по член 8, параграф 1 от същата директива, ако в държавата по осигуряване на лицето е налично болнично лечение, чиято медицинска ефикасност не се поставя под съмнение, но използваният метод на лечение не е съвместим с религиозните убеждения на лицето?

____________

1     OB L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.

2     ОВ L 88, 2011 г., стр. 45.