Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 20. märtsil 2019 – A versus Veselības ministrija

(kohtuasi C-243/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: A

Vastustaja: Veselības ministrija

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/20041 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) artikli 20 lõiget 2 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib selle määruse artikli 20 lõikes 1 osutatud loa andmisest keelduda, kui isiku elukohariigis on saadaval haiglaravi, mille meditsiinilist tõhusust ei seata kahtluse alla, kuid kasutatav ravimeetod ei ole kooskõlas selle isiku usuliste veendumustega?

2.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 56 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/24/EL2 (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) artikli 8 lõiget 5, koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib selle määruse artikli 8 lõikes 1 osutatud loa andmisest keelduda, kui isiku kindlustajariigis on saadaval haiglaravi, mille meditsiinilist tõhusust ei seata kahtluse alla, kuid kasutatav ravimeetod ei ole kooskõlas selle isiku usuliste veendumustega?

____________

1 ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.

2 ELT 2011, L 88, lk 45.