Language of document :

2019 m. kovo 20 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / Veselības ministrija

(Byla C-243/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: A

Kita kasacinio proceso šalis: Veselības ministrija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/20041 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsnio 2 dalį kartu su Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti taip: šio reglamento 20 straipsnio 1 dalyje minimo leidimo valstybė narė gali nesuteikti, kai asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje galima gauti stacionarinį gydymą, dėl kurio veiksmingumo medicinos požiūriu nekyla abejonių, tačiau taikomas gydymo būdas neatitinka asmens religinių įsitikinimų?

2.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnį ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES2 dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo 8 straipsnio 5 dalį kartu su Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti taip: šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje minėto leidimo valstybė narė gali nesuteikti, kai asmens draudimo valstybėje narėje galima gauti stacionarinį gydymą, dėl kurio veiksmingumo medicinos požiūriu nekyla abejonių, tačiau taikomas gydymo būdas neatitinka asmens religinių įsitikinimų?

____________

1 OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.

2 OL L 88, 2011, p. 45.