Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2019 г. от Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 22 януари 2019 г. по дело T-166/17, EKETA/Европейска комисия

(Дело C-273/19 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (представители: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда на Европейския съюз:

1.    да отмени точки 2, 3 от диспозитива и свързаните с тях мотиви от решение на Общия съд от 22 януари 2019 г. по дело T-166/171 ,

2.    да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

3.    да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят не оспорва точка 1 от диспозитива, нито свързаните с нея точки 142, 143, 145, 171, 173, 187—189 и 191—193 от мотивите на обжалваното съдебно решение.

Жалбоподателят твърди, че точки 2 и 3 от диспозитива и свързаните с тях мотиви на обжалваното съдебно решение трябва да бъдат отменени с оглед на следните основания:

Първо основание за обжалване: Общият съд не се е произнесъл съобразно закона и не е съобразил всички доказателства, представени от EKETA. Той също е изопачил фактите, произтичащи от тези доказателства, допуснал е грешка при прилагане на правото, що се отнася до разпределянето на доказателствената тежест, и не е изпълнил задължението си за мотивиране (т. 5 и сл. от жалбата).

Второ основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като е интерпретирал неправилно наличието на риск от конфликт на интереси (т. 78 и сл. от жалбата).

Трето основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като в изложения контекст е възприел неправилно тълкуване относно задължението на Комисията да упражни контрол съобразно международните одитни стандарти (т. 94 и сл. от жалбата).

Четвърто основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на принципа на пропорционалност, който е нарушил (т. 103 и сл. от жалбата).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.