Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. března 2019 Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 22. ledna 2019 ve věci T-166/17, EKETA v. Evropská komise

(Věc C-273/19 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zástupci: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2019 ve věci T-166/171 , pokud jde o body 2 a 3 jeho výroku a souvisejícího odůvodnění;

vrátil věc Tribunálu, aby znovu rozhodl;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V tomto kasačním opravném prostředku navrhovatelka nezpochybňuje bod 1 výroku, ani související body 142, 143, 145, 171, 173, 187 až 189 a 191 až 193 odůvodnění napadeného rozsudku.

Navrhovatelka tvrdí, že body 2 a 3 výroku a související odůvodnění napadeného rozsudku musí být zrušeny z následujících důvodů:

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nerozhodl v souladu s právem a neposoudil všechny argumenty a důkazy uváděné společností EKETA. Mimoto zkreslil skutkové okolnosti, které vyplývají z těchto důkazů, dopustil se nesprávného právního posouzení, pokud jde o rozložení důkazního břemene a porušil svou povinnost odůvodnit své rozhodnutí (body 5 a násl. kasačního opravného prostředku).

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, neboť nesprávně vyložil existenci rizika střetu zájmů (body 78 a násl. kasačního opravného prostředku).

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, neboť v tomto kontextu nesprávně vyložil povinnost Komise provést audit založený na mezinárodních auditorských standardech (body 94 a násl. kasačního opravného prostředku).

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu zásady proporcionality, kterou porušil (body 103 a násl. kasačního opravného prostředku).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.