Language of document :

Appel iværksat den 31. marts 2019 af Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 22. januar 2019 i sag T-166/17, EKETA mod Europa-Kommissionen

(Sag C-273/19 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (ved dikigori Vasileios Christianos og Dimitrios Karagounis)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 22. januar 2019 i sag T-166/17 1 ophæves hvad angår domskonklusionens punkt 2 og 3 og begrundelsen herfor.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet prøvelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med denne appel har appellanten hverken anfægtet domskonklusionens punkt 1 eller præmis 142, 143, 145, 171, 173, 187-189 og 191-193 i den appellerede doms begrundelse vedrørende dette punkt.

Appellanten har gjort gældende, at domskonklusionens punkt 2 og 3 og den appellerede doms begrundelse for disse punkter skal ophæves af følgende årsager:

Det første appelanbringende: Retten har ikke truffet en afgørelse på grundlag af de retlige regler og har ikke taget hensyn til alle de beviser, som EKETA fremlagde. Den har desuden foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, hvoraf de nævnte beviser fremgår, den har begået en retlig fejl hvad angår fordelingen af bevisbyrden, og den har tilsidesat sin begrundelsespligt for afgørelsen (punkt 5ff. i appelskriftet).

Det andet appelanbringende: Retten har begået en retlig fejl, idet den har foretaget en urigtig fortolkning af eksistensen af en risiko for en interessekonflikt (punkt 78ff. i appelskriftet).

Det tredje appelanbringende: Retten har begået en retlig fejl, idet den i denne sammenhæng har foretaget en urigtig fortolkning af Kommissionens forpligtelse til at udøve tilsyn på grundlag af internationale standarder for regnskabsrevision (punkt 94ff. i appelskriftet).

Det fjerde appelanbringende: Retten har begået en retlig fej ved fortolkningen af proportionalitetsprincippet, som den har tilsidesat (punkt 103ff. i appelskriftet).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.