Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-166/17, EKETA / Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA)

(Sprawa C-273/19 P)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (przedstawiciele: Vasileios Christianos)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

1.    uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-166/171 , jeśli chodzi o pkt 2 i 3 jego sentencji oraz odnoszące się do nich uzasadnienie;

2.    przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

3.    obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W drodze niniejszego odwołania wnoszący je nie kwestionuje pkt 1 sentencji ani odnoszących się do niego pkt 142, 143, 145, 171, 173, 187–189 i 191–193 zaskarżonego wyroku.

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że należy uchylić pkt 2 i 3 sentencji oraz odnoszące się do nich punkty uzasadnienia zaskarżonego wyroku z następujących powodów:

Zarzut pierwszy odwołania: Sąd nie orzekł zgodnie z prawem ani nie ocenił wszystkich dowodów przedstawionych przez EKETA. Ponadto przeinaczył on okoliczności faktyczne, które wynikają ze wspomnianych dowodów, dopuścił się naruszenia prawa w odniesieniu do rozłożenia ciężaru dowodu i naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia swojego wyroku (pkt 5 i nast. odwołania).

Zarzut drugi odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, interpretując błędnie istnienie ryzyka konfliktu interesów (pkt 78 i nast. odwołania).

Zarzut trzeci odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, gdyż błędnie zinterpretował ciążący na Komisji obowiązek przeprowadzenia kontroli, opierając się na międzynarodowych standardach audytu (pkt 94 i nast. odwołania).

Zarzut czwarty odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa w ramach wykładni zasady proporcjonalności, którą naruszył (pkt 103 i nast. odwołania).

____________

1 ECLI: EU:T:2019:26.