Language of document :

Odvolanie podané 31. marca 2019: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. januára 2019 vo veci T-166/19, EKETA/Európska komisia

(vec C-273/19 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (v zastúpení: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie:

Zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2019 vo veci T-166/171 , pokiaľ ide o body 2 a 3 jeho výroku a súvisiaceho odôvodnenia.

Vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné rozhodnutie.

Uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V tomto odvolaní odvolateľka nespochybňuje bod 1 výroku, ani súvisiace body 142, 143, 145, 171, 173, 187 – 189 a od 191 – 193 odôvodnenia napadnutého rozsudku.

Odvolateľka tvrdí, že body 2 a 3 výroku a súvisiace odôvodnenie napadnutého rozsudku majú byť zrušené z nasledujúcich dôvodov:

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nerozhodol v súlade s právom a neposúdil všetky tvrdenia a dôkazy predložené spoločnosťou EKETA. Okrem iného skreslil skutkové okolnosti, ktoré vyplývajú z týchto dôkazov, dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o rozdelenie dôkazného bremena a porušil svoju povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutie (bod 5 a nasl. odvolania).

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s nesprávnym výkladom existencie rizika konfliktu záujmov (bod 78 a nasl. odvolania).

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s nesprávnym výkladom povinnosti Komisie vykonať audit založený na medzinárodných audítorských štandardoch (bod 94 a nasl. odvolania).

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení zásady proporcionality, ktorú porušil (bod 103 a nasl. odvolania).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.