Language of document :

Överklagande ingett den 31 mars 2019 av Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 22 januari 2019 i mål T-166/17, EKETA mot kommissionen

(Mål C-273/19 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (ombud: Vasileios Christianos och Dimitrios Karagkounis Vasileios, dikigoroi)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

1.    upphäva tribunalens dom av den 22 januari 2019 i mål T-166/171 såvitt avser punkterna 2 och 3 i domslutet samt de skäl som hänför sig till dessa punkter,

2.    återförvisa målet till tribunalen för en förnyad prövning, och

3.    förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom förevarande överklagande ifrågasätter klaganden varken punkt 1 i domslutet eller skälen 142‒143, 145, 171, 173, 187‒189 och 191‒193 i den överklagade domen.

Klaganden gör gällande att punkterna 2 och 3 i domslutet i den överklagade domen och de skäl som hänför sig till dessa punkter ska upphävas på följande grunder:

‒    Första grunden: Tribunalen har varken grundat sig på de rättsregler eller beaktat all den bevisning som EKETA lagt fram. Tribunalen har vidare missuppfattat de faktiska omständigheter som framgår av denna bevisning, gjort en felaktig tillämpning av bevisbördereglerna samt underlåtit att fullgöra sin motiveringsskyldighet (punkt 5 och följande punkter i ansökan).

‒    Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att göra en felaktig bedömning av risken för en eventuell intressekonflikt (punkt 78 och följande punkter i ansökan).

‒    Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom sin felaktiga tolkning av kommissionens skyldighet att genomföra sin revisionsverksamhet i enlighet med internationella revisionsstandarder (punkt 94 och följande punkter i ansökan).

‒    Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom sin tolkning av proportionalitetsprincipen, som den åsidosatte (punkt 103 och följande punkter i ansökan).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.