Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 21. ledna 2019 – CV v. Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Věc C-37/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: CV

Odpůrkyně: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 2 směrnice 2003/881 a čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, a to i pokud jsou posuzovány samostatně, vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo praxi, podle nichž po ukončení pracovního poměru nárok na zaplacení finanční náhrady za nevyčerpanou dovolenou (a za právní institut, jako jsou tzv. „Zrušené svátky“, které mají srovnatelnou povahu a funkci jako dovolená za kalendářní rok) nevzniká v případě, kdy pracovník nemohl tento nárok, omezený na dobu mezi jednáním zaměstnavatele a následným opětovným přijetím do zaměstnání, uplatnit před ukončením pracovního poměru z důvodu protiprávní události (výpověď, o které bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem vnitrostátního soudu, který vedl k retroaktivnímu obnovení pracovního poměru), kterou lze přičíst zaměstnavateli?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9).