Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 6. února 2019 – Agenzia delle Dogane v. Silcompa SpA

(Věc C-95/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Agenzia delle Dogane

Odpůrkyně: Silcompa SpA

Předběžná otázka

Může být ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice Rady 76/308/EHS1 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých příspěvků, cel, daní a jiných opatření, ve znění směrnice Rady 2001/44/ES2 , ve spojení s článkem 20 směrnice Rady 92/12/EHS3 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani vykládáno v tom smyslu, že v soudním řízení proti úkonům týkajícím se vymáhání pohledávky může být předmětem posouzení, a případně do jaké míry, podmínka místa (skutečného propuštění zboží pro domácí spotřebu), ve kterém skutečně došlo k nesrovnalosti nebo porušení předpisů, pokud, stejně jako je tomu v projednávané věci, byl tentýž nárok, který je založen na stejných a jedinečných vývozní operacích, nezávisle uplatněn vůči osobě povinné k dani ze strany dožadujícího a dožádaného státu a u dožádaného státu současně probíhá jak řízení o vnitrostátním nároku, tak řízení ohledně činnosti spočívající ve vymáhání pohledávky pro jiný stát, přičemž toto ověření tvoří překážku pro žádost o pomoc, a tedy i pro všechny úkony provedené k výkonu této žádosti?

____________

1     Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel (Úř. věst. 1976, L 73, s. 18).

2     Směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15. června 2001, kterou se mění směrnice 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, daně z přidané hodnoty a některých spotřebních daní (Úř. věst. 2001, L 175, s. 17).

3     Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. 1992, L 76, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 179).