Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 6.2.2019 – Agenzia delle Dogane v. Silcompa SpA

(asia C-95/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Agenzia delle Dogane

Vastapuoli: Silcompa SpA

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY1 12 artiklan 3 kohdan säännös, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna neuvoston direktiivillä 2001/44/EY,2 luettuna yhdessä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY3 20 artiklan kanssa, tulkita siten, että oikeudenkäynnissä, joka on pantu vireille perimistoimia vastaan, voidaan tutkia (tosiasiallisen kulutukseen saattamisen) paikka, jossa sääntöjenvastaisuus tai rikkomus on tosiasiallisesti tapahtunut, ja missä rajoissa se voidaan tutkia, jos, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, avunantoa pyytävä valtio ja valtio, jolle pyyntö osoitetaan esittävät erikseen saman vaatimuksen, joka perustuu samoihin vientitoimiin ja yksin niihin, verovelvollista vastaan ja viimeksi mainitussa valtiossa ovat vireillä samaan aikaan sekä oikeudenkäynti, joka koskee kotimaista saatavaa, että oikeudenkäynti, joka koskee perintää toisen valtion puolesta, jolloin tällainen tutkimus estää avunpyynnön ja siten kaikki täytäntöönpanotoimet?

____________

1 Keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä 15.3.1976 annettu neuvoston direktiivi 76/308/ETY (EYVL 1976, L 73, s. 18).

2 Keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista johtuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä sekä arvonlisäverosta ja tietyistä valmisteveroista annetun direktiivin 76/308/ETY muuttamisesta 15.6.2001 annettu neuvoston direktiivi 2001/44/EY (EYVL 2001, L 175, s. 17).

3 Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/12/ETY (EYVL 1992, L 76, s. 1).