Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. februārī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA

(Lieta C-95/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: Agenzia delle Dogane

Atbildētāja: Silcompa SpA

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no dažiem maksājumiem, muitas nodokļiem, nodokļiem un citiem prasījumiem 1 , ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes Direktīvu 2001/44/EK 2 , 12. panta 3. punkta noteikumus, tos skatot kopā ar Padomes Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību 3 20. pantu, var interpretēt tādējādi, ka par piedziņas izpildes aktiem uzsāktajā tiesvedībā var pārbaudīt – un šādā gadījumā, kādās robežās,– (faktiskās laišanas apgrozībā) priekšnosacījumu par vietu, kurā ir faktiski notikusi nelikumība vai pārkāpums, ja, kā šajā gadījumā, to pašu prasījumu, kuru pamato vieni un tie paši eksporta darījumi, pret nodokļu maksātāju patstāvīgi izvirza lūgumu iesniedzēja valsts un lūgumu saņēmēja valsts, un šajā pēdējā valstī vienlaicīgi notiek gan tiesvedība par iekšzemes prasījumu, gan tiesvedība par piedziņas pasākumu citai valstij, ja šī pārbaude ir šķērslis palīdzības lūgumam un tātad visiem izpildes aktiem?

____________

1     Padomes Direktīva 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā (OV 1976, L 73, 18. lpp.).

2     Padomes Direktīva 2001/44/EK (2001. gada 15. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kas pieder pie Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības maksājumu un muitas nodokļu piedziņā un attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa un dažu akcīzes nodokļu piedzīšanu (OV 2001, L 175, 17. lpp.).

3     Padomes Direktīva 92/12/EEK (1992. gada 25. februāris) par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (OV 1992, L 76, 1. lpp.)