Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 6. februára 2019 – Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA

(vec C-95/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Agenzia delle Dogane

Odporkyňa: Silcompa SpA

Prejudiciálna otázka

Možno ustanovenie článku 12 ods. 3 smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení1 , zmenenej smernicou č. 2001/44/ES2 , vo vzťahu k článku 20 smernice Rady č. 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov3 , vykladať v tom zmysle, že v súdnom konaní týkajúcom sa úkonov realizovaných na účely vymáhania pohľadávky možno preskúmať, a prípadne v akých medziach, podmienku týkajúcu sa miesta (skutočného uvoľnenia tovaru na spotrebu), na ktorom skutočne došlo k nezrovnalosti alebo k protiprávnemu konaniu, v prípade, že tak, ako v prejednávanej veci, rovnaký nárok vychádzajúci z tých istých a jediných vývozných transakcií samostatne uplatňujú voči daňovníkovi žiadajúci aj dožiadaný štát, s tým, že v dožiadanom štáte súčasne prebieha jednak konanie o vnútroštátnom nároku, jednak konanie vo veci vymáhania pohľadávky v prospech žiadajúceho štátu, pričom uvedené preskúmanie by bránilo žiadosti o pomoc, čiže aj všetkým úkonom realizovaným na vykonanie takejto žiadosti?

____________

1 Smernica Rady z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri refundácii pohľadávok vyplývajúcich z činností, ktoré tvoria časť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a o poľnohospodárskych poplatkoch a clách (Ú. v. ES L 73, 1976, s. 18; Mim. vyd. 02/001, s. 44).

2 Smernica Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok pochádzajúcich z operácií tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a poľnohospodárskych odvodov a colných poplatkov a v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty a niektorými spotrebnými daňami (Ú. v. ES L 175, 2001, s. 17; Mim. vyd. 02/012, s. 27).

3 Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 1992, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179).