Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 5. februarja 2019 – Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA

(Zadeva C-89/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Rieco SpA

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Comune di Lanciano, Ecolan SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pravo Evropske unije (ter zlasti načelo samostojnega upravljanja s strani javnih organov in načelo dejanske enakovrednosti med različnimi načini oddaje in upravljanja storitev v interesu organov javne uprave) nasprotuje nacionalni zakonodaji (kakršna je člen 192(2) Codice dei contratti pubblici (zakonik o javnem naročanju), decreto legislativo n. 50 del 2016 (zakonska uredba št. 50 iz leta 2016)), po kateri je oddaja naročila in house podrejena in izjemna v primerjavi z oddajo naročila s postopkom javnega naročanja: i) in tako oddajo naročila omogoča le, če se dokaže da zadevni trg ni delujoč, ter ii) določa, da mora javni organ, ki želi oddati naročilo s prenosom pooblastil med organi, predložiti posebno obrazložitev koristi za skupnost, ki so povezane s tako oddajo naročila?

Ali pravo Evropske unije (in zlasti člen 12(3) Direktive 2014/24/EU1 na področju oddaje naročil in house s skupnim podobnim obvladovanjem, ki ga izvaja več organov javne uprave) nasprotuje nacionalni zakonodaji (kakršna je člen 4(1) Testo Unico delle società partecipate (enotno besedilo o odvisnih družbah) – decreto legislativo n. 175 del 2016 (zakonska uredba št. 175 iz leta 2016)), ki določa, da organ javne uprave v subjektu, v katerem je udeleženih več drugih organov javne uprave, ne sme pridobiti deleža (ki bi omogočal obvladovanje ali pravico veta), če ta organ namerava v prihodnje pridobiti položaj, ki omogoča skupno obvladovanje in torej možnost neposredne oddaje naročil subjektu, v katerem je udeleženih več drugih organov?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).