Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 22 февруари 2019 г. — FZ/DER Touristik GmbH

(Дело C-153/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: FZ

Ответник: DER Touristik GmbH

Преюдициални въпроси

Представляват ли допълнително обезщетяване по член 12 от Регламент 261/20041 исковете за намаляване на цената на туристическо пътуване, с които пътуващият разполага спрямо организатора въз основа на договор за туристическо пътуване поради несъответствие на изпълнението на полета, свързано със закъснението му, и могат ли обезщетения, платени поради закъснението на полета в съответствие с член 7 от Регламента, да се приспадат съгласно член 12 от Регламента от сумите по тези искове?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).