Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 22. februar 2019 – FZ mod DER Touristik GmbH

(Sag C-153/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FZ

Sagsøgt: DER Touristik GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Udgør krav om nedsættelse af rejsens pris, som en passager på grundlag af en rejseaftale gør gældende over for en rejsearrangør på grund af mangler ved flyvningen, der skyldes en flyforsinkelse, krav om yderligere kompensation som omhandlet i artikel 12 i forordning nr. 261/2004 1 , og kan kompensationskrav, som er indrømmet på grund af flyforsinkelsen ved tilsvarende anvendelse af denne forordnings artikel 7, fratrækkes sådanne krav i henhold til forordningens artikel 12?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).