Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.2.2019 – FZ v. DER Touristik GmbH

(asia C-153/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: FZ

Vastaaja: DER Touristik GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko matkan hinnan alennusta koskevat vaatimukset, joita matkustajalla on matkaa koskevan sopimuksen perusteella matkanjärjestäjää kohtaan lennossa viivästyksen vuoksi olevien puutteiden perusteella, asetuksen N:o 261/20041 12 artiklassa tarkoitettuja lisäkorvauksia koskevia vaatimuksia ja voidaanko lennon viivästymisen perusteella asetuksen 7 artiklaa soveltaen myönnetty korvaus vähentää asetuksen 12 artiklan mukaisista korvauksista?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).