Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. februārī iesniedza Amtsgericht Köln (Vācija) – FZ/DER Touristik GmbH

(Lieta C-153/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: FZ

Atbildētāja: DER Touristik GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai prasījumi par ceļojuma cenas samazinājumu, kas ceļotājam rodas pret ceļojuma organizatoru pamatojoties uz ceļojuma līgumu sakarā ar neatbilstošu lidojumu tā kavēšanās dēļ, rada tiesības uz turpmāku kompensāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 12. pantu un vai, attiecīgi piemērojot regulas 7. pantu, piešķirtā kompensācija par lidojuma kavēšanos var tikt atskaitīta no regulas 12. pantā noteiktās kompensācijas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).