Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 22 lutego 2019 r. – FZ / DER Touristik GmbH

(Sprawa C-153/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: FZ

Strona pozwana: DER Touristik GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy roszczenia o obniżkę ceny imprezy turystycznej przysługujące podróżnemu wobec organizatora imprezy turystycznej na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej ze względu na wady lotu wynikające z opóźnienia lotu stanowią roszczenia z tytułu dalszego odszkodowania zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 i czy odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu przyznane na podstawie odpowiednio stosowanego art. 7 rozporządzenia mogą zostać potrącone z takimi roszczeniami na zasadzie art. 12 rozporządzenia?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).