Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 22 februari 2019 – FZ mot DER Touristik GmbH

(Mål C-153/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: FZ

Motpart: DER Touristik GmbH

Tolkningsfråga

Ska ett anspråk om prissänkning på en resa, som en passagerare gör gällande mot en researrangör på grundval av ett reseavtal, till följd av brister i samband med flygningen, närmare bestämt en försenad flygning, förstås som en ytterligare kompensation i den mening som avses i artikel 12 i förordningen1 , och kan kompensation som betalats ut på grund av den försenade flygningen med analog tillämpning av artikel 7 i förordningen, räknas av från sådana anspråk i enlighet med artikel 12 i förordningen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).