Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 8. února 2019 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Köln

(Věc C-97/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Köln

Předběžná otázka

Musí být čl. 78 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/921 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, vykládán v tom smyslu, že podle něj musí být v takovém případě, jako je spor v původním řízení, přezkoumáno a opraveno celní prohlášení tak, že se údaje o deklarantovi nahradí označením osoby, které byla vydána dovozní licence pro dovážené zboží, a uvede se, že je tato osoba zastoupena osobou, která byla v celním prohlášení uvedena jako deklarant a která celnímu úřadu předložila plnou moc udělenou držitelkou dovozní licence?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 302, s. 1.