Language of document :

A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Köln

(C-97/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Alperes: Hauptzollamt Köln

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 78. cikkének (3) bekezdését, hogy az alapján az alapeljáráshoz hasonló ügyben a vámáru-nyilatkozatot úgy kell felülvizsgálni és kijavítani, hogy a nyilatkozattevő adatait a behozott árukra vonatkozó behozatali engedélyes nevével váltsák fel, és e személy képviseletében azon személy jár el, akit a vámáru-nyilatkozatban nyilatkozattevőnek megadtak, és aki a vámhivatalhoz a behozatali engedélyestől származó meghatalmazást nyújtott be?

____________

1 HL 1992 L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.