Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. februārī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln

(Lieta C-97/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Hauptzollamt Köln

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 1 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 78. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar to tādā lietā kā pamatlieta muitas deklarācija ir jāpārskata un jālabo tādējādi, ka deklarētājas datus aizstāj ar tās personas nosaukumu, kurai ir izsniegta importa licence, kas attiecas uz importētajām precēm, un šo personu pārstāv persona, kura muitas deklarācijā ir norādīta kā deklarētāja un muitas iestādei ir iesniegusi importa licences īpašnieces pilnvaru?

____________

1 OV 1992, L 302, 1. lpp.