Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 8 lutego 2019 r. – Pfeiffer & Langen GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Köln

(Sprawa C-97/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgerichts Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pfeiffer & Langen GmbH & Co. KG

Strona przeciwna: Hauptzollamt Köln

Pytania prejudycjalne

Czy art. 78 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny1 należy interpretować w ten sposób, że zgodnie z nim w sytuacji takiej jak ta będąca przedmiotem sporu w postępowaniu głównym zgłoszenie celne należy skontrolować i skorygować w taki sposób, że dane zgłaszającej zostaną zastąpione oznaczeniem osoby, której udzielono pozwolenia na przywóz przywiezionego towaru, a osoba ta będzie reprezentowana przez osobę, którą podano w zgłoszeniu celnym jako zgłaszającą i która przedstawiła urzędowi celnemu pełnomocnictwo udzielone przez posiadaczkę pozwolenia na przywóz?

____________

1     Dz.U. 1992, L 302, s. 1.