Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. februára 2019 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln

(vec C-97/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Köln

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva1 , vykladať v tom zmysle, že v prípade, akým je spor vo veci samej, treba colné vyhlásenie preskúmať a opraviť takým spôsobom, že informácie o deklarantovi sa nahradia označením osoby, ktorej bola vydaná dovozná licencia pre dovezený tovar, a táto osoba je zastúpená osobou, ktorá bola v colnom vyhlásení uvedená ako deklarant a ktorá colnému úradu predložila splnomocnenie oprávneného držiteľa dovoznej licencie?

____________

1 Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.