Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 8. februarja 2019 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln

(Zadeva C-97/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Köln

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 78(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/921 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da je treba v skladu s to določbo v primeru, kakršen je spor v glavni stvari, izvesti pregled in popravek carinske deklaracije v tem smislu, da se podatki o deklarantu nadomestijo z opredelitvijo osebe, ki je imetnica uvoznega dovoljenja za uvoženo blago in ki jo zastopa oseba, ki je v carinski deklaraciji navedena kot deklarant in ki je carinskemu uradu predložila pooblastilo imetnice uvoznega dovoljenja?

____________

1 UL L 302, str. 1.