Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8 februari 2019 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Köln

(Mål C-97/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Motpart: Hauptzollamt Köln

Tolkningsfråga

Ska artikel 78.3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/921 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen tolkas så, att en tulldeklaration i en sådan situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen ska kontrolleras och justeras på ett sådant sätt att uppgifterna om deklaranten ersätts med namnet på den person som har tilldelats en importlicens för den importerade varan när den person som har angetts som deklarant i tulldeklarationen är ombud för denna person och har lämnat in en fullmakt från innehavaren av importlicensen till tullkontoret?

____________

1 EGT L 302, 1992, s. 1